Biuletyn
Informacji Publicznej
Kontakt
Przedszkole Publiczne
w Zagwiździu
Dziś jest: czwartek, 13-08-2020, Imieniny: Elwiry, Hipolita, Radosławy

Od 1 września Przedszkole w Zagwiździu zostało przekształcone w oddział zamiejscowy Przedszkola w Murowie

Statystyka odwiedzin:
Dzisiaj: 68
W tym miesiącu: 1743
Wszystkich odwiedzin: 230654

Regulamin

Regulamin rekrutacji dzieci do Przedszkola Publicznego w Zagwiździu

Podstawy prawne:

 • Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 173 2004r. poz. 329 z późniejszymi zmianami)
 • Statut przedszkola Publicznego w Zagwiździu
 • Rozporządzenie MEN iS z dnia 20 lutego 2004r w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych szkół do innych (Dz.U. z 2004. Nr 26,poz.232)


 

Rozdział I

Zasady postępowania rekrutacyjnego

 1. Do Przedszkola Publicznego w Zagwiździu prowadzonego przez Gminę Murów    przyjmowane są dzieci w wieku od 3 - 6 lat zamieszkałe na terenie  gminy  Murów.
 2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Dyrektor Przedszkola może przyjąć dziecko, które ukończyło 2,5 roku.
 3. Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne, a dziecko w wieku 5 lat ma prawo do rocznego przygotowania przedszkolnego.
 4. Liczba miejsc według orzeczenia organizacyjnego (arkusz organizacyjny) jest liczbą maksymalną i w przypadku większej liczby zgłoszeń dzieci do przedszkola Dyrektor Przedszkola powołuje Komisję rekrutacyjną.
 5. Zapisy na kolejny rok szkolny dokonywane są raz w roku,  na wiosnę (od 1 marca do 30 kwietnia). Dotyczy to również dzieci już uczęszczających do przedszkola.
 6. Zapisy dzieci do Przedszkola prowadzi Dyrektor placówki.
 7. Rodzice (opiekun prawny dziecka)zobowiązani są przy zapisywaniu dziecka złożyć: Kartę zgłoszenia dziecka do Przedszkola Publicznego w Zagwiździu.
 8. W przypadku zgłoszenia się większej liczby dzieci niż liczba miejsc wykazana w orzeczeniu organizacyjnym w pierwszej kolejności przyjmowane będą dzieci:
  • w pierwszej kolejności do Przedszkola przyjmowane są dzieci:
   1. sześcioletnie
   2. z rodzin zastępczych
   3. matek lub ojców samotnie je wychowujących
   4. matek lub ojców, wobec których orzeczono na podstawie odrębnych przepisów znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności
   5. rodziców niezdolnych do pracy
   6. rodziców niezdolnych do samodzielnej egzystencji
  • w drugiej kolejności dzieci od 3 - 5 lat (2,5 letnie w uzasadnionych przypadkach) wg kolejności:
   1. obojga pracujących rodziców (potwierdzenie z zakładu pracy)
   2. rodzeństwo dzieci przyjętych oraz dzieci uczęszczające do przedszkola w ubiegłym roku
   3. należące do rejonu
   4. korzystające z 3 posiłków
   5. dzieci rodziców szczególnie związanych z przedszkolem
   6. pozostałe dzieci
 9. W przypadku gdy liczba zgłoszonych do Przedszkola dzieci jest mniejsza od liczby miejsc według orzeczenia organizacyjnego Dyrektor Przedszkola może odstąpić od powołania Komisji rekrutacyjnej.
 10. Powołana Komisja rekrutacyjna składa się z:
  • Dyrektora Przedszkola
  • przedstawiciela Rady Pedagogicznej
  • przedstawiciela Rady Rodziców
 11. Komisji rekrutacyjnej przewodniczy Dyrektor Przedszkola.
 12. Komisja rekrutacyjna:
  • pracuje od 6 do 10 maja
  • 15 maja wywieszenie list dzieci przyjętych
  • do 25 maja rozpatrzenie odwołań od decyzji komisji rekrutacyjnej
  • do 30 maja przekazanie rodzicom decyzji dotyczących odwołań
  • prowadzi dokumentację stosowną do rekrutacji - protokoły
 13. W wyniku rekrutacji listę dzieci przyjętych i nie przyjętych na kolejny rok szkolny podaje się zainteresowanym do wiadomości w wyznaczonym miejscu tj. w szatni budynku przedszkola w terminie niezwłocznym po zakończeniu pracy komisji tj. 20 maja.
 14. Rodzice mają prawo pisemnego odwołania się od decyzji komisji rekrutacyjnej do Dyrektora Przedszkola w terminie od 20 maja do 24 maja.
 15. Dyrektor Przedszkola rozpatruje odwołania rodziców i przekazuje im decyzję dotyczącą odwołań do 30 maja.
 16. Tak podjęta decyzja przez Dyrektora Przedszkola jest ostateczną decyzją dla zainteresowanych rodziców.

Rozdział II

Zasady ogłaszania rekrutacji

 1. Rekrutację na kolejny rok szkolny ogłasza przedszkole w formie pisemnego ogłoszenia dla rodziców, podając termin składania przez rodziców kart zapisu dziecka do przedszkola oraz informacji o miejscu udostępnienia zainteresowanym niniejszego regulaminu.

Rozdział III

Dokumenty dotyczące rekrutacji

 1. Dokumenty składane do przedszkola przez rodziców to:
  1. karta zgłoszenia dziecka do przedszkola
  2. inne dokumenty dołączone w miarę potrzeb
 2. Dokumenty stanowiące podstawę pracy Komisji rekrutacyjnej to:
  1. imienny wykaz zgłoszonych dzieci
  2. kart zapisu dzieci do Przedszkola
  3. inne dokumenty złożone przez rodziców
 3. Komisja rekrutacyjna sporządza protokół ze swojego posiedzenia do którego załącza:
  1. listę dzieci przyjętych do Przedszkola wg roku urodzenia
  2. listę dzieci nie przyjętych
  3. wykaz wolnych miejsc w poszczególnych Przedszkolach w gminie Murów wg grup wiekowych

Rozdział IV

Zadania Dyrektora Przedszkola

 1. Wykonanie czynności przygotowawczych do pracy komisji rekrutacyjnej:
  1. wywieszenie ogłoszenia o terminie rekrutacji
  2. udostępnienie regulaminu rekrutacji
  3. wyjaśnienie zainteresowanym rodzicom zasad określonych w regulaminie rekrutacji
  4. wydawanie i przyjmowanie kart zapisu dziecka do Przedszkola oraz przyjmowanie innych dokumentów dostarczonych przez rodziców
  5. sprawdzenie wszystkich dokumentów pod względem rzeczowym i formalnym ze szczególnym zwróceniem uwagi na:
   • datę urodzenia dziecka
   • miejsce zamieszkania dziecka
   • czas pobytu dziecka w Przedszkolu
   • liczbę posiłków
   • pracę rodziców
   • nr PESEL
   • czytelność zapisów i pieczęci w karcie zgłoszenia i innych dokumentach
  6. sporządzenie na posiedzenie komisji wykazu zgłoszonych dzieci - z podziałem dzieci na grupy wiekowe - zawierającego następujące informacje:
   • nazwisko i imiona dzieci w porządku alfabetycznym
   • informacje o pełnym ( z wyżywieniem )lub niepełnym czasie pobytu dziecka w Przedszkolu.
 2. Uczestniczenie w pracach Komisji rekrutacyjnej.
 3. Wywieszenie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych do Przedszkola.

Rozdział V

Przepisy końcowe

 1. Liczbę dzieci w oddziałach określają obowiązujące przepisy zawarte w statucie Przedszkola.
 2. Przez rodziców rozumie się też prawnych opiekunów i rodziców zastępczych.
 3. W trakcie roku szkolnego dzieci przyjmowane są do Przedszkola decyzją Dyrektora w miarę wolnych miejsc w poszczególnych grupach wiekowych.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 13 stycznia 2009 roku

Regulamin Przedszkola

Regulamin Przedszkola Publicznego w Zagwiździu

Przedszkole jest placówką wychowawczo - dydaktyczno - opiekuńczą, która zapewnia wychowanie i opiekę dzieci od lat 3 do rozpoczęcia nauki w szkole. Dla usprawnienia pracy Przedszkola oraz pogłębienia współpracy z Rodzicami podajemy do wiadomości niniejszy regulamin i prosimy o przestrzeganie następujących przepisów:

Podstawa prawna: Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty /tekst jednolity: Dz. U. 2004 nr 256, poz. 2572 z zm./

Regulamin Przedszkola wprowadza się w życie z myślą, iż wszystkie podejmowane zabiegi mają na względzie tylko dobro dziecka, jego prawidłowy rozwój umysłowy, fizyczny, społeczno - emocjonalny. Przestrzeganie go przez obie zainteresowane strony stworzy naszym wychowankom idealne warunki do prawidłowego rozwoju i radosnego dzieciństwa.

Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia tj. 13.01.2009r

PRAWA I OBOWIĄZKI RODZICÓW (Opiekunów prawnych)

Rodzice (Opiekunowie prawni) mają prawo do:

 1. Znajomości zadań wynikających z planu rocznego Przedszkola oraz z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale.
 2. Wyboru rodzaju zajęć, w których dziecko ma uczestniczyć spośród oferty zajęć dodatkowych.
 3. Uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania i rozwoju.
 4. Wyrażania opinii na temat pracy Przedszkola.
 5. Stałych spotkań z nauczycielem w celu wymiany informacji na tematy wychowawczo - dydaktyczne.
 6. Aktywnego włączania się z życie Przedszkola.
 7. Współuczestniczenia w organizowaniu wycieczek oraz imprez kulturalnych dla rodziców i dzieci.
 8. Rodzice (Opiekunowie) jako ustawowi przedstawiciele prawni dziecka, mogą występować w jego imieniu do Dyrektora Przedszkola, w obronie jego praw, w przypadku, jeśli takie zostały naruszone.
 9. Pomocy ze strony Przedszkola w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.
 10. Uzyskiwaniu informacji pogłębiających ich wiedzę psychologiczno - pedagogiczną.
 11. Pomocy w kontaktach ze specjalistami: psychologiem, logopedą.
 12. Zgłaszania uwag i propozycji dotyczących organizacji pracy przedszkola.

Obowiązki Rodziców (Opiekunów prawnych):

 1. Udzielanie pełnej informacji o sytuacji zdrowotnej dziecka, mającej wpływ na jego bezpieczeństwo i prawidłowe funkcjonowanie w grupie.
 2. Regularne kontaktowanie się z wychowawcą w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych.
 3. Przyprowadzanie dzieci do przedszkola do godz.
 4. Natychmiastowy odbiór dziecka, w przypadku zgłoszenia przez Przedszkole choroby dziecka.
 5. Przyprowadzanie do Przedszkola dzieci w dobrej kondycji zdrowotnej.
 6. Terminowe wnoszenie opłat za pobyt dzieci w Przedszkolu według wysokości i zasad ustalonych przez organ prowadzący.
 7. Troszczenie się o fizyczny i duchowny rozwój dziecka.
 8. Respektowanie czasu pracy Przedszkola podczas odbierania dzieci.

PRAWA I OBOWIĄZKI DZIECKA

Dzieci uczęszczające do Przedszkola mają prawo do:

 1. Właściwego zorganizowanego procesu wychowawczo - dydaktyczno - opiekuńczego zgodnie z ich rozwojem psychofizycznym.
 2. Opieki wychowawczej oraz ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej i psychicznej.
 3. Poszanowania godności osobistej.
 4. Życzliwego, podmiotowego traktowania.
 5. Swobody wyrażania myśli i przekonań.
 6. Rozwijania własnych zainteresowań i zdolności.
 7. Pomocy w wyrównywaniu różnego rodzaju braków i deficytów rozwojowych.
 8. Przygotowania umożliwiającego osiągnięcia "gotowości szkolnej".
 9. Wychowania w tolerancji dla samego siebie i innych ludzi, bez względu na rasę, płeć, wiek, stan zdrowia, narodowość.
 10. Zaspokajania poczucia bezpieczeństwa.
 11. Wprowadzania w kulturę bycia.
 12. Zaspokajania podstawowych potrzeb fizjologicznych.

Obowiązkiem dzieci uczęszczających do Przedszkola jest:

 1. Współdziałanie z nauczycielami w procesie wychowania i nauczania.
 2. Podporządkowania się obowiązującym w grupie umowom i zasadom współżycia społecznego.
 3. Szanowania wytworów innych dzieci.
 4. Szanowanie sprzętów i zabawek jako wspólnej własności.
 5. Uczestniczenie w pracach porządkowych i samoobsługowych, pełnienie dyżurów.
 6. Przestrzeganie zasad równego prawa do korzystania ze wspólnych zabawek.
 7. Kulturalne zwracanie się do innych: używanie form grzecznościowych.
 8. Zdyscyplinowane zgłaszanie się do zbiórki, zwłaszcza w czasie spacerów i wycieczek.
 9. Przestrzegania zasad higieny osobistej.
 10. Przestrzeganie wartości uniwersalnych, takich jak: dobro, prawda, miłość i piękno.
IMG_0457_[].jpeg IMG_099.jpeg IMG_104.jpeg IMG_112.jpeg IMG_120.jpeg Mikołaj w przedszkolu w Zagwiździu (5).jpeg Zabawa karnawałowa 2013 (5).jpeg
<./div>